دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی   وزیری یزدی

پست الکترونیکی : a.vaziri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پلیمر

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/01/01

سیدعلی وزیری یزدی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^